Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Β΄ 1:12 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

δι’ ἣν αἰτίαν καὶ ταῦτα πάσχω, ἀλλ’ οὐκ ἐπαισχύνομαι, οἶδα γὰρ ᾧ πεπίστευκα, καὶ πέπεισμαι ὅτι δυνατός ἐστιν τὴν παραθήκην μου φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Β΄ 1

Θέα Προσ Τιμοθεον Β΄ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο