Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 6:1 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἡγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 6

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 6:1 σε αυτό το πλαίσιο