Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 4:1 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Τὸ δὲ πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 4:1 σε αυτό το πλαίσιο