Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 2:4 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 2

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 2:4 σε αυτό το πλαίσιο