Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 2:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 2

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 2:11 σε αυτό το πλαίσιο