Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 7:13 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Τὸ οὖν ἀγαθὸν ἐμοὶ ⸀ἐγένετο θάνατος; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία, ἵνα φανῇ ἁμαρτία διὰ τοῦ ἀγαθοῦ μοι κατεργαζομένη θάνατον· ἵνα γένηται καθ’ ὑπερβολὴν ἁμαρτωλὸς ἡ ἁμαρτία διὰ τῆς ἐντολῆς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 7

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 7:13 σε αυτό το πλαίσιο