Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 3:24 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

δικαιούμενοι δωρεὰν τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς ἀπολυτρώσεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 3

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 3:24 σε αυτό το πλαίσιο