Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 3:23 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ θεοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 3

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 3:23 σε αυτό το πλαίσιο