Καινή Διαθήκη

Προσ Ρωμαιουσ 10:4 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τέλος γὰρ νόμου Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Ρωμαιουσ 10

Θέα Προσ Ρωμαιουσ 10:4 σε αυτό το πλαίσιο