Καινή Διαθήκη

Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:6 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ⸀ἑαυτοῦ καιρῷ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2

Θέα Προσ Θεσσαλονικεισ Β΄ 2:6 σε αυτό το πλαίσιο