Καινή Διαθήκη

Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:16 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11

Θέα Προσ Κορινθιουσ Α΄ 11:16 σε αυτό το πλαίσιο