Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 4:18 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ὁ ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου. μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν. ἡ χάρις μεθ’ ⸀ὑμῶν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 4

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 4:18 σε αυτό το πλαίσιο