Καινή Διαθήκη

Προσ Κολοσσαεισ 3:21 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Κολοσσαεισ 3

Θέα Προσ Κολοσσαεισ 3:21 σε αυτό το πλαίσιο