Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 4:28 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸂ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ⸃·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 4

Θέα Προσ Γαλατασ 4:28 σε αυτό το πλαίσιο