Καινή Διαθήκη

Προσ Γαλατασ 2:20 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ ⸂υἱοῦ τοῦ θεοῦ⸃ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Γαλατασ 2

Θέα Προσ Γαλατασ 2:20 σε αυτό το πλαίσιο