Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλιππησιουσ 2:8 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλιππησιουσ 2

Θέα Προσ Φιλιππησιουσ 2:8 σε αυτό το πλαίσιο