Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:25 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Ἡ χάρις τοῦ ⸀κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ⸀ὑμῶν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:25 σε αυτό το πλαίσιο