Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:24 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:24 σε αυτό το πλαίσιο