Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:23 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸀Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς ὁ συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:23 σε αυτό το πλαίσιο