Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:22 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:22 σε αυτό το πλαίσιο