Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:18 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ⸀ἐλλόγα·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:18 σε αυτό το πλαίσιο