Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:17 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:17 σε αυτό το πλαίσιο