Καινή Διαθήκη

Προσ Φιλημονα 1:11 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ ⸀δὲ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Φιλημονα 1

Θέα Προσ Φιλημονα 1:11 σε αυτό το πλαίσιο