Καινή Διαθήκη

Πετρου Β΄ 2:21 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ⸀ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Β΄ 2

Θέα Πετρου Β΄ 2:21 σε αυτό το πλαίσιο