Καινή Διαθήκη

Πετρου Α΄ 5:2 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ, ⸀ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως ⸂κατὰ θεόν⸃, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πετρου Α΄ 5

Θέα Πετρου Α΄ 5:2 σε αυτό το πλαίσιο