Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 17:19 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέν σε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 17

Θέα Κατα Λουκαν 17:19 σε αυτό το πλαίσιο