Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 16:15 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Ὑμεῖς ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ θεὸς γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν· ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 16

Θέα Κατα Λουκαν 16:15 σε αυτό το πλαίσιο