Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 5:34 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 5

Θέα Κατα Ιωαννην 5:34 σε αυτό το πλαίσιο