Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 2:18 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς;

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 2

Θέα Κατα Ιωαννην 2:18 σε αυτό το πλαίσιο