Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 2:17 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸀ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν· Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 2

Θέα Κατα Ιωαννην 2:17 σε αυτό το πλαίσιο