Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:15 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Εἰρήνη σοι. ἀσπάζονταί σε οἱ φίλοι. ἀσπάζου τοὺς φίλους κατ’ ὄνομα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:15 σε αυτό το πλαίσιο