Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:14 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἐλπίζω δὲ εὐθέως ⸂σε ἰδεῖν⸃, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:14 σε αυτό το πλαίσιο