Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Γ΄ 1:12 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

Δημητρίῳ μεμαρτύρηται ὑπὸ πάντων καὶ ὑπὸ αὐτῆς τῆς ἀληθείας· καὶ ἡμεῖς δὲ μαρτυροῦμεν, καὶ ⸀οἶδας ὅτι ἡ μαρτυρία ἡμῶν ἀληθής ἐστιν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Γ΄ 1

Θέα Ιωαννου Γ΄ 1:12 σε αυτό το πλαίσιο