Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Β΄ 1:7 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ὅτι πολλοὶ πλάνοι ⸀ἐξῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Β΄ 1

Θέα Ιωαννου Β΄ 1:7 σε αυτό το πλαίσιο