Καινή Διαθήκη

Ιωαννου Β΄ 1:6 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγάπη, ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ· αὕτη ⸂ἡ ἐντολή ἐστιν⸃, καθὼς ἠκούσατε ἀπ’ ἀρχῆς, ἵνα ἐν αὐτῇ περιπατῆτε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιωαννου Β΄ 1

Θέα Ιωαννου Β΄ 1:6 σε αυτό το πλαίσιο