Καινή Διαθήκη

Ιουδα 1:6 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

ἀγγέλους τε τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν ἀλλὰ ἀπολιπόντας τὸ ἴδιον οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιουδα 1

Θέα Ιουδα 1:6 σε αυτό το πλαίσιο