Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 3:3 Elzevir Textus Receptus 1624 (SBLG)

⸂εἰ δὲ⸃ τῶν ἵππων τοὺς χαλινοὺς εἰς τὰ στόματα βάλλομεν ⸀εἰς τὸ πείθεσθαι αὐτοὺς ἡμῖν, καὶ ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 3

Θέα Ιακωβου 3:3 σε αυτό το πλαίσιο