kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Gamle Testamente

Nye Testamente

Titus 2 Danske Bibel 1871 (DA1871)

1. Men du, tal, hvad der sømmer den sunde Lærdom:

2. at de gamle Mænd skulle være aarvaagne, ærbare, sindige, sunde i Tro, i Kjærlighed, i Taalmodighed;

3. desligeste, at de gamle Kvinder skulle holde sig i Klæder, som det sømmer de Hellige, ikke være Bagtalersker, ikke hengivne til megen Viin, men give god Lærdom;

4. saa at de anføre de unge Kvinder til at elske deres Mænd og at elske deres Børn,

5. at være sindige, kydske, huuslige, velvillige, deres Mænd underdanige; at Guds Ord skal ikke bespottes.

6. Forman ligesaa de unge Mænd at være sindige,

7. visende dig selv i alle Maader som et Mønster paa gode Gjerninger, i din Lære Reenhed, Værdighed,

8. sund, ulastelig tale, saa at Modstanderen maa beskæmmes, naar han intet Ondt har at sige om Eder.

9. Tjenerne forman at være deres Herrer underdanige, velbehagelige i alle Ting, og ikke sige imod,

10. ikke besvige, men besvise al god Troskab, at de kunne pryde Guds vor Frelsers Lærdom i alle Ting

11. Thi Guds saliggjørende Naade er aabenbaret for alle Mennesker,

12. som oplærer os, at vi skulle forsage Ugudelighed og de verdslige Begjeringer og leve tugteligen og retfærdeligen og gudeligen i denne Verden;

13. forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Christi Herligheds Aabenbarelse,

14. som gav sig selv for os, at han maatte forløse os fra al uretfærdighed og rense sig selv et Eiendomsfolk, nidkjært til gode Gjerninger.

15. Tal dette og forman dertil, og irettesæt med al Myndighed; lad Ingen foragte dig!