kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Gamle Testamente

Nye Testamente

Titusbrevet 3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

1. Paamind dem om at underordne sig Øvrigheder og Myndigheder, at adlyde, at være redebonne til al god Gerning,

2. ikke at forhaane nogen, ikke være stridslystne, men milde, og udvise al Sagtmodighed imod alle Mennesker.

3. Thi ogsaa vi vare fordum uforstandige, ulydige, vildfarende, Slaver af Begæringer og mange Haande Lyster, vi levede i Ondskab og Avind, vare forhadte og hadede hverandre.

4. Men da Guds, vor Frelsers Godhed og Menneskekærlighed aabenbaredes,

5. frelste han os, ikke for de Retfærdigheds Gerningers Skyld, som vi havde gjort, men efter sin Barmhjertighed, ved Igenfødelsens Bad og Fornyelsen i den Helligaand,

6. som han rigeligt udøste over os ved Jesus Kristus, vor Frelser,

7. for at vi, retfærdiggjorte ved hans Naade, skulde i Haab vorde Arvinger til evigt Liv.

8. Den Tale er troværdig, og derom vil jeg, at du skal forsikre dem, for at de, som ere komne til Tro paa Gud, skulle lægge Vind paa at øve gode Gerninger. Dette er Menneskene godt og nyttigt.

9. Men hold dig fra taabelige Stridigheder og Slægtregistre og Kiv og Kampe om Loven; thi de ere unyttige og frugtesløse.

10. Et kættersk Menneske skal du afvise efter een og to Ganges Paamindelse,

11. da du ved, at en saadan er forvendt og synder, domfældt af sig selv.

12. Naar jeg sender Artemas til dig eller Tykikus, da gør dig Flid for at komme til mig i Nikopolis; thi der har jeg besluttet at overvintre.

13. Zenas den lovkyndige og Apollos skal du omhyggeligt hjælpe paa Vej, for at intet skal fattes dem.

14. Men lad ogsaa vore lære at øve gode Gerninger, hvor der er Trang dertil, for at de ikke skulle være uden Frugt.

15. Alle, som ere hos mig, hilse dig. Hils dem, som elske os i Troen. Naaden være med eder alle!