kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Gamle Testamente

Nye Testamente

Efeserbrevet 6 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

1. I Børn! adlyder eders Forældre i Herren, thi dette er ret.

2. »Ær din Fader og Moder«, dette er jo det første Bud med Forjættelse,

3. »for at det maa gaa dig vel, og du maa leve længe i Landet.«

4. Og I Fædre! opirrer ikke eders Børn, men opfostrer dem i Herrens Tugt og Formaning!

5. I Trælle! adlyder eders Herrer efter Kødet med Frygt og Bæven i eders Hjertes Enfold som Kristus;

6. ikke med Øjentjeneste, som de, der ville tækkes Mennesker, men som Kristi Tjenere, saa I gøre Guds Villie af Hjertet,

7. idet I med god Villie gøre Tjeneste som for Herren, og ikke for Mennesker,

8. idet I vide, at hvad godt enhver gør, det skal han faa igen af Herren, hvad enten han er Træl eller fri.

9. Og I Herrer! gører det samme imod dem, saa I lade Trusel fare, idet I vide, at baade deres og eders Herre er i Himlene, og der er ikke Persons Anseelse hos ham.

10. For øvrigt bliver stærke i Herren og i hans Styrkes Vælde!

11. Ifører eder Guds fulde Rustning, for at I maa kunne holde Stand imod Djævelens snedige Anløb.

12. Thi for os staar Kampen ikke imod Blod og Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette Mørke, imod Ondskabens Aandemagter i det himmelske.

13. Derfor tager Guds fulde Rustning paa, for at I maa kunne staa imod paa den onde Dag og bestaa efter at have fuldbyrdet alt.

14. Saa staar da omgjordede om eders Lænd med Sandhed og iførte Retfærdighedens Panser.

15. Fødderne ombundne med Kampberedthed fra Fredens Evangelium;

16. og i alle Forhold løfter Troens Skjold, med hvilket I ville kunne slukke alle den ondes gloende Pile,

17. og tager imod Frelsens Hjelm og Aandens Sværd, som er Guds Ord,

18. idet I under al Paakaldelse og Bøn bede til enhver Tid i Aanden og ere aarvaagne dertil i al Vedholdenhed og Bøn for alle de hellige,

19. ogsaa for mig, om at der maa gives mig Ord, naar jeg oplader min Mund, til med Frimodighed at kundgøre Evangeliets Hemmelighed,

20. for hvis Skyld jeg er et Sendebud i Lænker, for at jeg maa have Frimodighed deri til at tale, som jeg bør.

21. Men for at ogsaa I skulle kende mine Forhold, hvorledes det gaar mig, da skal Tykikus, den elskede Broder og tro Tjener i Herren kundgøre eder alt;

22. ham sender jeg til eder, just for at I skulle lære at kende, hvorledes det staar til hos os, og for at han skal opmuntre eders Hjerter.

23. Fred være med Brødrene og Kærlighed med Tro fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!

24. Naaden være med alle dem, som elske vor Herre Jesus Kristus i Uforkrænkelighed!