kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Thessalonikerbrev 5 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

1. Men om Tid og Time, Brødre! have I ikke nødig, at der skrives til eder;

2. thi I vide selv grant, at Herrens Dag kommer som en Tyv om Natten.

3. Naar de sige: »Fred og ingen Fare!« da kommer Undergang pludselig, over dem ligesom Veerne over den frugtsommelige, og de skulle ingenlunde undfly.

4. Men I, Brødre! I ere ikke i Mørke, saa at Dagen skulde overraske eder som en Tyv.

5. Thi I ere alle Lysets Børn og Dagens Børn, vi ere ikke Nattens eller Mørkets Børn.

6. Saa lader os da ikke sove ligesom de andre, men lader os vaage og være ædrue!

7. Thi de, som sove, sove om Natten, og de, som beruse sig, ere berusede om Natten.

8. Men da vi høre Dagen til, saa lader os være ædrue, iførte Troens og Kærlighedens Panser og Frelsens Haab som Hjelm!

9. Thi Gud bestemte os ikke til Vrede, men til at vinde Frelse ved vor Herre Jesus Kristus,

10. som døde for os, for at vi, hvad enten vi vaage eller sove, skulle leve sammen med ham.

11. Formaner derfor hverandre og opbygger den ene den anden, ligesom I ogsaa gøre.

12. Men vi bede eder, Brødre! at I skønne paa dem, som arbejde iblandt eder og ere eders Forstandere i Herren og paaminde eder,

13. og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre!

14. Og vi formane eder, Brødre! paaminder de uskikkelige, trøster de modfaldne, tager eder af de skrøbelige, værer langmodige imod alle!

15. Ser til, at ingen gengælder nogen ondt med ondt; men stræber altid efter det gode, baade imod hverandre og imod alle.

16. Værer altid glade,

17. beder uafladelig,

18. takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.

19. Udslukker ikke Aanden,

20. ringeagter ikke Profetier,

21. prøver alt, beholder det gode!

22. Holder eder fra det onde under alle Skikkelser!

23. Men han selv, Fredens Gud, helliggøre eder ganske og aldeles, og gid eders Aand og Sjæl og Legeme maa bevares helt og holdent, uden Dadel i vor Herres Jesu Kristi Tilkommelse!

24. Trofast er han, som kaldte eder, han skal ogsaa gøre det.

25. Brødre! beder for os!

26. Hilser alle Brødrene med et helligt Kys!

27. Jeg besværger eder ved Herren, at dette Brev maa blive oplæst for alle de hellige Brødre.

28. Vor Herres Jesu Kristi Naade være med eder!