kapitler

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Petersbrev 4 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

1. Efterdi da Kristus har lidt i Kødet, saa skulle ogsaa I væbne eder med det samme Sind (thi den, som har lidt i Kødet, er hørt op med Synd),

2. saa at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.

3. Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;

4. hvorfor de forundre sig og spotte, naar I ikke løbe med til den samme Ryggesløshedens Pøl;

5. men de skulle gøre ham Regnskab, som er rede til at dømme levende og døde.

6. Thi derfor blev Evangeliet forkyndt ogsaa for døde, for at de vel skulde være dømte paa Menneskers Vis i Kødet, men leve paa Guds Vis i Aanden.

7. Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor aarvaagne og ædru til Bønner!

8. Hav fremfor alt en inderlig Kærlighed til hverandre; thi »Kærlighed skjuler en Mangfoldighed af Synder«.

9. Vær gæstfri imod hverandre uden Knurren.

10. Eftersom enhver har faaet en Naadegave, skulle I tjene hverandre dermed som gode Husholdere over Guds mangfoldige Naade.

11. Taler nogen, han tale som Guds Ord; har nogen en Tjeneste, han tjene, efter som Gud forlener ham Styrke dertil, for at Gud maa æres i alle Ting ved Jesus Kristus, hvem Herligheden og Magten tilhører i Evighedernes Evigheder! Amen.

12. I elskede! undrer eder ikke over den Ild, som brænder iblandt eder til eders Prøvelse, som om der hændtes eder noget underligt;

13. men glæder eder i samme Maal, som I have Del i Kristi Lidelser, for at I ogsaa kunne glæde og fryde eder ved hans Herligheds Aabenbarelse.

14. Dersom I haanes for Kristi Navns Skyld, ere I salige; thi Herlighedens og Guds Aand hviler over eder.

15. Thi ingen af eder bør lide som Morder eller Tyv eller Ugerningsmand eller som en, der blander sig i anden Mands Sager;

16. men lider han som en Kristen, da skamme han sig ikke, men prise Gud for dette Navn!

17. Thi det er Tiden til, at Dommen skal begynde med Guds Hus: men begynder den først med os, hvad Ende vil det da faa med dem, som ere genstridige imod Guds Evangelium?

18. Og dersom den retfærdige med Nød og neppe bliver frelst, hvor skal da den ugudelige og Synderen blive af?

19. Derfor skulle ogsaa de, som lide efter Guds Villie, befale den trofaste Skaber deres Sjæle, idet de gøre det gode.