Gamle Testamente

Nye Testamente

1 Korintherbrev 11:10-26 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

10. Derfor bør Kvinden have et Ærbødighedstegn paa Hovedet for Englenes Skyld.

11. Dog er hverken Kvinde uden Mand eller Mand uden Kvinde i Herren.

12. Thi ligesom Kvinden er af Manden, saaledes er ogsaa Manden ved Kvinden; men alt sammen er det af Gud.

13. Dømmer selv: Er det sømmeligt, at en Kvinde beder til Gud med utildækket Hoved?

14. Lærer ikke ogsaa selve Naturen eder, at naar en Mand bærer langt Haar, er det ham en Vanære,

15. men naar en Kvinde bærer langt Haar, er det hende en Ære; thi det lange Haar er givet hende som et Slør.

16. Men har nogen Lyst til at trættes herom, da have vi ikke saadan Skik, og Guds Menigheder ej heller.

17. Men idet jeg giver følgende Formaning, roser jeg ikke, at I komme sammen, ikke til det bedre, men til det værre.

18. For det første nemlig hører jeg, at naar I komme sammen i Menighedsforsamling, er der Splittelser iblandt eder; og for en Del tror jeg det.

19. Thi der maa endog være Partier iblandt eder, for at de prøvede kunne blive aabenbare iblandt eder.

20. Naar I da komme sammen, er dette ikke at æde en Herrens Nadver.

21. Thi under Spisningen tager enhver sit eget Maaltid forud, og den ene hungrer, den anden beruser sig.

22. Have I da ikke Huse til at spise og drikke i? eller foragte I Guds Menighed og beskæmme dem, som intet have? Hvad skal jeg sige eder? Skal jeg rose eder? I dette roser jeg eder ikke.

23. Thi jeg har modtaget fra Herren, hvad jeg ogsaa har overleveret eder: At den Herre Jesus i den Nat, da han blev forraadt, tog Brød,

24. takkede og brød det og sagde: »Dette er mit Legeme, som er for eder; gører dette til min Ihukommelse!«

25. Ligesaa tog han ogsaa Kalken efter Aftensmaaltidet og sagde: »Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod; gører dette, saa ofte som I drikke det, til min Ihukommelse!«

26. Thi saa ofte, som I æde dette Brød og drikke Kalken, forkynde I Herrens Død, indtil han kommer.

Læs fyldestgørende kapitel 1 Korintherbrev 11