Penodau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34

Hen Destament

Testament Newydd

Deuteronomium 33 Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig yn cynnwys yr Apocryffa 2004 (BCND)

Bendith Moses

1. Dyma'r fendith ar blant Israel a gyhoeddodd Moses gŵr Duw, cyn ei farw:

2. Cododd yr ARGLWYDD o Sinaia gwawriodd arnynt o Seir;disgleiriodd o Fynydd Parana dod â myrddiynau o Cades,o'r de, o lethrau'r mynyddoedd.

3. Yn ddiau, y mae'n caru ei bobl,a'i holl saint sydd yn ei law;plygant yn isel wrth ei draeda derbyn ei ddysgeidiaeth,

4. y gyfraith a orchmynnodd Moses inni,yn etifeddiaeth i gynulliad Jacob.

5. Gwnaed ef yn frenin ar Jesurunpan ymgasglodd penaethiaid y bobl,a phan ddaeth llwythau Israel ynghyd.

6. Bydded Reuben fyw, ac nid marw,ond na foed ei dylwyth yn niferus.

7. A dyma a ddywedodd am Jwda:Clyw, O ARGLWYDD, lef Jwda,a dwg ef at ei bobl;â'i ddwylo yr ymdrechodd—ond bydd di'n gymorth iddo rhag ei elynion.

8. Dywedodd am Lefi:Rho i Lefi dy Twmim,a'th Wrim i'r un sy'n ffyddlon iti;fe'i profaist yn Massa,a dadlau ag ef wrth ddyfroedd Meriba.

9. Fe ddywed am ei dad a'i fam,“Nid wyf yn eu hystyried”,ac nid yw'n cydnabod ei frodyrnac yn arddel ei blant.Oherwydd bu'n cadw dy airac yn gwarchod dy gyfamod.

10. Y mae'n dysgu dy ddeddfau i Jacoba'th gyfraith i Israel.Y mae'n gosod arogldarth ger dy fron,a'r aberth llwyr ar dy allor.

11. Bendithia, O ARGLWYDD, ei wrhydri,a derbyn waith ei ddwylo.Dryllia lwynau'r rhai sy'n codi yn ei erbyn,ac eiddo'i gaseion, rhag iddynt godi eto.

12. Dywedodd am Benjamin:Bydded i anwylyd yr ARGLWYDD fyw mewn diogelwch;bydded i'r Goruchaf gysgodi drosto trwy'r dydd,a gwneud ei drigfan rhwng ei lechweddau.

13. Dywedodd am Joseff:Bydded i'w dir gael ei fendithio gan yr ARGLWYDDâ ffrwyth gorau'r nef, y gwlith,a dŵr o'r dyfnder isod;

14. â chynnyrch gorau'r haul,a thwf gorau'r misoedd;

15. â phrif gynnyrch y mynyddoedd hen,a ffrwythlondeb y bryniau oesol,

16. â gorau'r ddaear a'i llawnder,a ffafr preswylydd y berth.Doed hyn i gyd ar ben Joseff,ar gopa'r un a neilltuwyd ymysg ei frodyr.

17. Boed ei ysblander fel eiddo'r ych blaenaf,a'i gyrn fel cyrn ych gwyllt;bydd yn cornio'r bobloedd â hwya'u gyrru hyd eithaf y ddaear.Rhai felly fydd myrddiynau Effraim,rhai felly fydd miloedd Manasse.

18. Dywedodd am Sabulon:Llawenha, Sabulon, wrth fynd allan i ryfel,ac Issachar yn dy bebyll.

19. Galwant bobloedd allan i'r mynydd-dir,ac yno offrymu aberthau cywir.Yn wir, cânt sugno golud y môr,a thrysorau wedi eu cuddio yn y tywod.

20. Dywedodd am Gad:Bendith ar yr hwn sy'n peri i Gad ymestyn!Y mae fel llew yn ei diriogaeth,yn rhwygo ymaith fraich a chorun.

21. Gofalodd am y gorau iddo'i hun;cadwyd cyfran llywodraethwr ar ei gyfer.Daeth â phenaethiaid y bobl allan;gweithredodd gyfiawnder yr ARGLWYDD,a'i ddeddfau ynglŷn ag Israel.

22. Dywedodd am Dan:Cenau llew yw Dan,yn neidio allan o Basan.

23. Dywedodd am Nafftali:Cyflawn o hawddgarwch fydd Nafftali,a llawn o fendith yr ARGLWYDD;bydd ei etifeddiaeth at y môr ac i'r de.

24. Dywedodd am Aser:Bydded i Aser gael ei fendithio'n fwy na'r meibion eraill,a bod yn ffefryn gan ei frodyr,yn trochi ei droed mewn olew.

25. Bydded dy farrau o haearn a phres,a'th gryfder yn cydredeg â'th ddyddiau.

26. Nid oes tebyg i Dduw Jesurun,sy'n marchogaeth trwy'r nef i'th gynorthwyo,ac ar y cymylau yn ei ogoniant.

27. Duw'r oesoedd yw dy noddfa,ac oddi tanodd y mae'r breichiau tragwyddol.Gyrrodd allan y gelyn o'th flaen,a dweud, “Difetha ef.”

28. Cafodd Israel fyw yn ddiogel,a Jacob drigo heb ymyrraeth,mewn gwlad o ŷd a gwin,a'i wybrennau'n diferu gwlith.

29. Gwyn dy fyd, Israel! Pwy sydd debyg iti,yn bobl a waredir gan yr ARGLWYDD?Ef yw dy darian a'th gymorth,a chleddyf dy orfoledd hefyd.Bydd dy elynion yn ymostwng o'th flaen,a thithau'n sathru ar eu huchel-leoedd.