kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Nový Zákon

Zjevení 18 Slovo na Cestu (SNC)

Pád Babylóna: Boží nepřátelé odsouzeni

1. Potom jsem spatřil jiného anděla sestupovat s nebe. Byla mu dána velká moc a jeho sláva ozářila celou zemi.

2. Zvolal silným hlasem:„Padl, padl veliký Babylóna jeho rozvaliny budou obydleny všelijakými démony a odpornými ptáky.

3. Jeho nízké vášně posedly všechny národy a jejich vládce,takže se nezastavili před ničím.Obchodníci bohatli z jeho rozmařilého života.“

4. Pak jsem slyšel z nebe jiný hlas:„Utečte z toho města, moji věrní,neúčastněte se jeho hříchů,abyste s ním nepropadli trestu.

5. Jeho hříchy se nakupily až k nebia Bůh se chystá soudit jeho zločiny.

6. Odplaťte mu po zásluze za jeho ohavné činy!Do číše, ve které míchal svoje ďábelské nápoje, mu nalejte dvakrát tolik.

7. Slávu a hýření teď zaplatí trýzní a žalem.Namlouval si: Mám královskou moc a houf nápadníků,nikdy nebudu nosit smutek jako opuštěná vdova.

8. Proto se teď na něj v jediném dni nahrne pohroma za pohromou, smrt, pláč, hlad a oheň.Tak rozhodl mocný Pán Bůh.“

9. Mocipáni, kteří s ním smilnili a hýřili, nad ním budou plakat a naříkat, až uvidí dým hořícího města.

10. Plni hrůzy se mu neodváží jít na pomoc a budou jen z povzdálí skučet:„Škoda, škoda tě,veliký a mocný Babylóne!Co se to s tebou najednou stalo?“

11-12. I bohatí obchodníci budou toho města velice želet, protože přijde nazmar jejich zboží, sklady zlata a stříbra, drahých kamenů a perel, nejjemnějšího plátna, purpuru, hedvábí a šarlatu, vonných dřev a uměleckých předmětů ze slonoviny, vzácných dřev, mědi, oceli a mramoru.

13. Komu teď nabídnou skořici a jiná koření, voňavky, masti, kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytek a koně, vozy, ano i těla a duše lidí?

14. Všechno bohatství, které to město tak dychtivě shromažďovalo, přišlo vniveč, po všem jeho lesku a nádheře není už památky.

15. Ti, kteří s ním obchodovali a bohatli z něho, tu stojí opodál, děsí se té zkázy

16. a bědují:„Škoda tě, veliké město,škoda tě milovníku jemných látek,purpuru a šarlatu,zlata, drahokamů a perel.V jedné hodině vzalo za své takové bohatství!“

17. Ani loďaři, kapitáni lodí, námořníci a kdokoliv se zabývá mořeplavbou se neodváží přispět tomu městu na pomoc.

18-19. Budou jen lamentovat a truchlit: „Tobě už se žádné město nikdy nevyrovná! Škoda tě, škoda, jak jen z tvého blahobytu těžila námořní doprava. A v jedné hodině je všechno v troskách!“

20. Avšak raduj se, nebe, i ty, věrná církvi, protože se vás Bůh zastal. Dal tomu městu zakusit tvrdost soudů, které ono vynášelo nad vámi.

21. Jeden silný anděl pak zdvihl obrovský kámen a vhodil ho do moře se slovy:„Veliké město Babylón zmizí navždy jako kámen v hlubinách.

22. Nikdy už v něm nezazní hudba ani zpěv.Nikdy se už v něm neusadí žádný řemeslník,nikdy už v něm nezazní lomození strojů.

23. Ztemní a žádné okno už se v něm nerozsvítí.Nikdy se už v něm neozve svatební veselí.Jeho obchodníci ovládali celý svět a jeho opojné nápoje mámily celé národy.

24. Jeho ulice jsou skropeny krví proroků a mučedníků pro víru a všech ostatních obětí.“