kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Nový Zákon

Zjevení 17 Slovo na Cestu (SNC)

Nevěstka a šarlatová šelma: Poslední spiknutí proti Kristu a jeho lidu

1. Jeden ze sedmi andělů, kteří vylili sedm číší hněvu, vyzval: „Pojď, ukáži ti soud nad tou nevěstkou, která vládne nad mnohými vodami,

2. se kterou se spouštěli vládcové země a obyvatelé se opíjeli vínem její nemravnosti.“

3. Anděl mě přenesl v duchu na poušť a tam jsem uviděl tu ženu.

4. Seděla na šarlatově zbarvené šelmě se sedmi hlavami, desíti rohy a mající mnoho jmen, jimiž se rouhala proti Bohu. Žena sama byla oděna jako královna do purpuru a šarlatu, nazdobena šperky ze zlata, drahokamů a perel. Pozvedala bujně zlatou číši plnou neřesti.

5. Na čele měla napsáno jinotajné jméno„Velké město Babylón –matka modloslužebnica všech ohavností země“.

6. S úžasem a hrůzou jsem poznal, že je opilá krví věřících a mučedníků pro Ježíše.

7. Anděl mi řekl: „Proč se hrozíš? Odhalím ti tajemství té ženy i toho zvířete, sedmihlavého a desetirohého, které ji nese.

8. Ta šelma už řádila, byla přemožena, ale ještě jednou smí vyjít ven z propasti, aby ukázala svou sílu, dříve než zahyne navždy. Obyvatelé země, jejichž jména nejsou zapsána v Knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla, není a zase nakrátko bude.

9. Moudrý, snaž se pochopit: Sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena trůní.

10. Znamenají však také sedm králů. Pět z nich již padlo, šestý právě kraluje, sedmý král má teprve přijít, avšak jeho vláda potrvá jen krátce.

11. Šelma sama je osmý panovník, který již vládl a jde s jistotou do záhuby.

12. Deset rohů je deset králů, kteří se ještě neujali vlády. Ti převezmou moc na krátký čas spolu se šelmou.

13. Vytvoří navzájem i s ní mocné spojenectví

14. a vytáhnou do boje proti Beránkovi. Beránek však nad nimi zvítězí, protože on je Pán pánů a Král králů. Jeho povolaní, vyvolení a věrní jsou mu po boku.“

15. Dále mi anděl řekl: „Vody, na kterých trůní ta nevěstka, to jsou davy lidí, rasy, národy a kmeny.

16. Šelma a těch deset králů se však nakonec obrátí i proti samé nevěstce. Strhají s ní šaty, budou jíst její maso a spálí ji. Stanou se tak nástrojem Božího hněvu.

17. To jim Bůh vnukl, aby se spřáhli a s nevěstkou spojili, dokud se neuskuteční Boží záměry.

18. A ta žena, to je velkoměsto, v němž se soustřeďuje světovláda.“