kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Nový Zákon

Zjevení 12 Slovo na Cestu (SNC)

Ďábel pronásleduje Krista a věřící, ale je poražen

1. Na nebi se objevil nápadný úkaz: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a korunou z dvanácti hvězd na hlavě.

2. Byla těhotná a sténala, protože přicházely její porodní bolesti.

3. Vzápětí další úkaz na obloze: Veliký ohnivě zbarvený drak se sedmi hlavami a deseti rohy, na každé hlavě korunu.

4. Ocasem smetl třetinu hvězd z nebe na zem. Postavil se před ženu a číhal, aby sežral její dítě, jakmile se narodí.

5. Porodila chlapce, který má vládnout všem národům železnou rukou. Bůh však vzal to dítě a přenesl je ke svému trůnu.

6. Žena utekla na poušť, kde ji Bůh ukrýval a pečoval o ni dvanáct set šedesát dní.

7. V nebi se strhla bitva: Michael se svými anděly bojoval proti draku a jeho andělům.

8-9. Veliký drak se svou družinou byl poražen, vyhnán z nebe a svržen na zem. To je ten dávný had z ráje, nepřítel, pomlouvač a svůdce všech lidí.

10. Nebem zazněl mohutný hlas:„Nyní se dovršilo dílo záchrany.Bůh dokázal svoji plnou moc,nastolil svoje království a Kristus se ujal vlády.Je svržen žalobce,který dnem i nocí osočoval naše bratry před Bohem.

11. Zvítězili nad ním krví Krista,Beránka obětovaného za ně,a svým svědectvím o něm.Nemilovali svůj život natolik,aby se zalekli smrti.

12. Jásejte nebesa! Jásejte,vy na nebi!Ale běda zemi a moři.Vrhl se na vás ďábel a zuří – ví,jak málo času mu zbývá.“

13. Když se drak octl na zemi, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho chlapce.

14. Ona však dostala orlí křídla, aby mohla uletět do pustiny, kde se před tím hadem ukrývala po tři a půl roku.

15. Had vychrlil z tlamy mohutný proud vody, aby ženu smetl.

16. Země jí však přišla na pomoc: otevřela své útroby a proud pohltila.

17. Rozlícený drak se chtěl ženě pomstít, a tak rozpoutal boj proti jejím ostatním dětem, které zachovávají Boží přikázání a je jim svěřeno Ježíšovo poselství.