Nový Zákon

Židům 6:7-20 Slovo na Cestu (SNC)

7. Země, která je často skrápěna deštěm a vydává těm, kdo ji obdělávají, hojnou úrodu, přijímá od Boha požehnání.

8. Plodí-li však bodláky a trní, není vhodná k obdělávání, bude vypálena a ponechána svému osudu.

9. I když říkám takové věci, milovaní, nemyslím, že by se týkaly vás. Jsem přesvědčen, že přinášíte dobré plody a spočíváte v Boží ochraně.

10. Bůh je spravedlivý, nezapomíná na vaši práci a věrnost jeho věci, na vaši minulou i přítomnou službu, kterou prokazujete těm, kteří jsou mu cele oddáni.

11. Napomínám každého z vás k horlivosti. Nebuďte leniví a zachovejte si až do konce plnou naději.

12. Nebuďte tupí. Řiďte se příkladem těch, kteří vírou a trpělivostí dosáhli splnění Božích slibů.

13-14. Bůh dal Abrahamovi slib a chtěl ho potvrdit přísahou. A protože nemohl přísahat při nikom větším, přísahal při sobě, že bude Abrahama provázet svou přízní a že rozmnoží jeho rod.

15. A Abraham svou trpělivostí skutečně dosáhl splnění tohoto slibu.

16. Když se lidé přísahou dovolávají někoho mocnějšího, ukončují tím svůj spor.

17. Bůh dědicům zaslíbení svou přísahou nepochybně prokázal nezměnitelnost své vůle.

18. Protože je vyloučeno, aby Bůh lhal, můžeme se tedy neochvějně opírat jak o jeho slib, tak o jeho přísahu. Když jsme se k němu uchýlili, smíme čerpat mocné potěšení z nabízené naděje, které jsme se chopili.

19. Je to bezpečná a pevná kotva celé naší bytosti, která nás spojuje s Bohem,

20. k němuž nás předešel Ježíš, který se stal navždycky knězem podle řádu Malkísedekova. Malkísedek je předobrazem Božího Syna, který je knězem navždycky.

Přečtěte si kompletní kapitolu Židům 6