kapitoly

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Nový Zákon

Židům 13 Slovo na Cestu (SNC)

Náboženství v běžném životě

1-2. Jste bratři. Nepřestávejte se mít rádi. Nezapomínejte na pohostinnost. Byli už takoví, kteří, aniž si toho byli vědomi, přijali za hosty anděly.

3. Pamatujte na vězně, jako byste byli spolu s nimi uvězněni, a na trýzněné jako ti, které to může postihnout také.

4. Manželství mějte všichni v úctě. Manželé, buďte si věrni. Cizoložné a nestoudné bude soudit Bůh.

5. Ať se vás nezmocní láska k penězům. Spokojte se s tím, co máte. Neboť Bůh řekl:„Nezřeknu se tě,ani tě neopustím.“

6. Proto smíte směle prohlásit:„Pán je můj pomocník.Nebojím se ničeho,co by mi mohl udělat člověk.“

7. Nezapomínejte na své vůdce, kteří vám vyřizovali Boží poselství. Sledujte cíl jejich života a důvěřujte Bohu jako oni.

8. Ježíš Kristus je týž včera, dnes i na věky.

9. Nenechte se proto strhávat různými cizími naukami. Svou duchovní sílu čerpáme pouze jako dar od Boha. Nezískáme ji tím, že budeme dodržovat určité předpisy o požívání potravy. Pouhým dodržováním takových předpisů nikdo nic nezíská.

10. Máme nový způsob služby Bohu, na kterém nemají podíl ti, kteří lpí na původních izraelských obřadech. Ve staré obětní praxi je však i pro nás něco poučného.

11. Těla zvířat obětovaných za hřích, jejichž krev vnášel velekněz do svatyně, byla spalována za městem.

12. To je předobraz Ježíše, který trpěl za branami Jeruzaléma.

13. Vykročme tedy za ním, opusťme náš starý způsob života a nebojme se pro něho snášet potupu. Vezměme na sebe jeho potupu.

14. Vždyť zde na zemi přece nemáme trvalý domov, ale naším cílem je město, které jistě přijde.

Závěrečná výzva k dobročinnosti a modlitbám

15. Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno.

16. Nezapomínejme na dobročinnost a štědrost, protože takové oběti se Bohu velice líbí.

17. Důvěřujte těm, kteří vás vedou, a podřizujte se jim. Oni nad vámi bdí a budou voláni k odpovědnosti. Dbejte, ať mohou podat zprávu s radostí a ne s lítostí, aby vám to nebylo ke škodě.

18. Modlete se za nás. Jsme přesvědčeni o svém čistém svědomí, neboť se chceme ve všem správně zachovat.

19. Snažně prosím: Modlete se, abych se zase mohl mezi vás brzy vrátit.

20. Bůh je dárce pokoje. Vzkřísil našeho Pána Ježíše z mrtvých. Učinil jej pro jeho oběť naším nejvyšším pastýřem.

21. Ať vás Bůh uschopní ke konání všeho dobrého, abyste plnili jeho vůli. Kristovou mocí ať ve vás tvoří všechno, co se mu líbí. Jemu buď navždycky sláva. Amen.

Osobní pozdrav pisatele

22. Prosím vás, bratři, přijměte tato napomenutí.

23. Sděluji vám, že byl náš bratr Timoteus propuštěn z vězení. Přijde-li brzo, navštívím vás s ním.

24. Pozdravte všechny, kteří vás vedou, a všechny, kteří jsou Bohu oddáni. Pozdravují vás všichni italští bratři.

25. Milost s vámi se všemi.