kapitoly

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nový Zákon

Titovi 2 Slovo na Cestu (SNC)

Pro každého vhodný pokyn

1. Veď své posluchače k tomu, co odpovídá zdravému učení:

2. starší muži ať jsou střídmí a vážní, zdraví ve víře, lásce a trpělivosti.

3. Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, nepomlouvají a neholdují alkoholu. Mladším ženám mají být vychovatelkami k dobrému,

4. aby milovaly své muže a děti,

5. ovládaly své nálady, pečovaly o čistotu těla i duše, pořádně vedly domácnost, byly laskavé a povolné k manželům, aby nezavdaly příčinu ke kritice křesťanské víry.

6. Také mladé muže veď k sebeovládání.

7. Buď jim vzorem správného jednání po všech stránkách.

8. Všechno, čemu učíš, ať je výstižné a odpovídá pravdě, aby protivník neměl co namítnout.

9. Podřízení ať poslouchají své představené, ať jsou úslužní, neodmlouvají,

10. nepodvádějí a ve všem ať je na ně naprosté spolehnutí. Tak budou vzbuzovat zájem o víru v našeho Zachránce, Boha.

11. On ukázal, že miluje všechny lidi a chce je zachránit.

12. To nás vede k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a tělesných choutek a žili své dny moudře, spravedlivě a v úctě před Bohem.

13. Před námi přece leží věčná radost; vždyť očekáváme, že se ukáže ve své slávě náš veliký Bůh a Zachránce, Ježíš Kristus.

14. On se za nás obětoval, abychom už nepodléhali moci hříchu a stali se jeho lidem, nadšeným pro vše dobré.

15. Tak lidi uč, naléhavě přesvědčuj a napravuj, kde bude třeba. Nikdo ať tě nebere na lehkou váhu.